کلید باغ رضوان

کلید باغ رضوان 

طبیب دردمندان است قرآن               کتاب درس انسان است قرآن

مکش از دامنش تازنده ای دست             کلید باغ رضوان است قرآن

به قرآن زندگی کن تا بری حظ                     نسیم روح و ریحان است قران

 بخوان آیات آن را با تامل                         که رمز علم وعرفان است قرآن

به آیه آیه اش باشد پیامی                        سخن با اهل ایمان است قرآن

تلاوت کردنش الحق که زیباست                 کلام حی سبحان است قرآن

       تدبر در همه آیات باید                        دلیل و عقل و برهان است قرآن

تلاوت می برد از دل کدورت                      به دلها ماه تابان است قرآن

سعادت را به قرآن جستجو کن                   امید حق پرستان است قرآن

بود آیات بسیاری ز انفاق                 کریم و با کریمان است قرآن

حقوق والدین وخویش واقوام                  رعایت ، شرط ایمان است قرآن

    به ایتام ومساکین واسیران                 نظر از بذل و احسان است قرآن  

عنان نفس سرکش را نگهدار                  عدو بر نفس وشیطان است قرآن

جدا هرگز نحوانش از ائمه                   امامان را سر وجان است قرآن

حساب آخرت اندیشه باید                    یکی از رکن میزان است قرآن

هرآنکس زآن بود عمری فراری                   از او فردا گریزان است قرآن  

اگر درخانه مهجورش گذاری                  ازت شاکی به یزدان است قرآن

طهارت بایدت وقت تلاوت                   که خود پاکی زپاکان است قرآن

به قران گرشود دائم توجه                چراغ قبر انسان است قرآن

اگر دانا سراید نکته ای چند                 فواید را فراوان است قرآن

سلام دوستان نکاتی چند درمورد التفات به قران به ذهنم گذشت امید است با تمسک به قرآن کریم واهلبیت عصمت و طهارت درپناه قران باشید .رسول دانا 08/02/97

ضمنا از راهنمایی دکتر مهدی نجفی سپاسگزارم 

/ 0 نظر / 14 بازدید