گل نرگس تنها ترین


گل نرگس تنهاترین

گل نرگس به عالم بهترین است                   ولیکن بی کس وتنهاترین است

اگرچه با زبان مشتاق اوئیم                  به رفتار و عمل اما جز این است

به هر آدینه صبحی ندبه خوانیم                   ولی کمتر کسی بهرش حزین است

کنار سفره ی احسان او هم                  سخن از مال و املاک وزمین است

تبرک می بریم نان وپنیرش                    ولی برباب دندان انگبین است

نباشیم با خبر از حال مهدی                   که از اعمال ما قلبش غمین است

بود از دست ما آزرده خاطر                      به زیر پای مان احکام دین است

میان این همه مردم به عالم                  ولی یاران اورا کمترین است

اگر درسر بود سودای مهدی                     توسل کن به او حصن حصین است

به احلاص و به پاکی شو مطیعش                   که آن مولا رفیق مخلصین است

صلوه الوقت را بنموده تاکید                       زآن بینی ی شیطان برزمین است

مشو دانا تو غافل لحظه ای هم                    که شیطان دائما اندر کمین است.

تقدیم به منظران مهدی عج روز جمعه 21/02/97سلامتی وتندرستی وتعجیل در امر فرج صلوات . رسول دانا


/ 0 نظر / 18 بازدید