رهروشهیدمحمد حسین دانا
ایراج بخش خوروبیابانک

تقدیم به علاقه مندان معتقد

امروز ساعت ۳۰/۱۹تا۳۱/۲/۸۷ساعت ۴۹/۷قمردرعقرب است .

دیگر ایام نحس به روایت امیرالمومنین (ع)

محرم ۱۱و۲۱

صفر۱و۲۰

ربیع الاول ۲و۱۰

ربیع الاخر۱۰و۱۲

جمادی الاول ۱۰و۱۱

جمادی الاخر ۱۰و۱۱

رجب المرجب ۱۳و۱۵

شعبان المعظم ۲و۴

رمضان المبارک ۳و۲۰

شوال المکرم ۶و۸

ذیغعدالحرام ۶و۱۰

ذیحجه الحرام۸و۲۰

این بیست وچارروزنحس است باید پی هیچ کاری نرود که اگر برودضررکلی ببیند وهرکاری کند ناتمام می ماند

قبلا هفت روزازهرماه نیز که نحس بودنقل شد

هفت روز ی نحس باشد درمهی

زان حذرکن تانیابی هیچ رنج

سه وپنج وسیزده باشانزده

بیست ویک با بیست وچها وبیست وپنج

موفق باشید : استخراج ازکتاب خزائن الاسرارنوشته استادعالیقدرحاج میرزا ایوب صادقی نژاد